:: MENU

O FIRMĚ

INŽENÝRSKÁ ČINNOST
A TECHNICKÝ DOZOR

PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK
V PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA

PRŮZKUM A DIAGNOSTIKA
STAVEB

REALIZACE STAVEBNÍCH
A SPECIÁLNÍCH DODÁVEK

 

:: KONTAKT


Koncept CB spol. s r.o.
nám. Švabinského 961/10
370 08 České Budějovice 6
telefon: 387 203 314
e-mail:konceptcb@konceptcb.cz


Ing. Václav Pártl
výkonný ředitel
mobil: 602 160 501
e-mail:vpartl@konceptcb.cz


Ing. Radek Pártl
vedoucí inženýrských činností
mobil: 723 122 403
e-mail:rpartl@konceptcb.cz


Přemysl Kalkuš
technik zkušební laboratoře
mobil: 602 435 521
e-mail:pkalkus@konceptcb.cz


INŽENÝRSKÁ ČINNOST A TECHNICKÝ DOZOR
 

1) Inženýrská činnost a technický dozor investora
Konzultace s investorem v rámci sestavení investičního záměru a stavebního programu, konzultační činnost a poradenství, popř. zastoupení investora v rámci zadání a vyhodnocení výběrového řízení na GP a GD stavby vč. speciálních subdodávek, zajištění Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, technický dozor investora po dobu realizace stavby vč. provedení přejímky stavby a zajištění kolaudačního rozhodnutí. Dále je možno v případě zájmu pro investora zpracovat podklady pro zatřídění dokončené investiční akce do majetku.
V oblasti dozorování sanací železobetonových konstrukcí a betonářských prací jsme schopni na základě dlouholetých zkušeností přebírat jednotlivé dílčí etapy prací a dokladovat jejich kvalitu příslušnými zkouškami (přejímka armatury, zkoušky malt a betonů, přídržnosti vrstev, tloušťky krytí výztuže, zkoušky povrchové ochrany atd…).
Při provádění ochranných nátěrových systémů OK dozorujeme přípravu podkladu a jednotlivé vrstvy dle EN ISO 12 944.

2) Projektová činnost vč. autorského dozoru
V této činnosti se orientujeme na navrhování a projektování postupů sanačních prací žel.bet. konstrukcí a na projektování v oboru pozemních staveb (novostavby, nástavby, rekonstrukce, stavební úpravy) vč. zajištění všech speciálních profesí, jako např. ZTI, VZT, zabezpečovací technika apod…

3) Pasportizace
Provádíme pasportizace objektů tzn. prozkoumání a porovnání poruch stavbou ovlivněných konstrukcí před a po výstavbě.

Technický dozor stavebníka (TDS), Inž. činnost (IČ), projektová činnost (PD), autorský dozor (AD)

 • Rekonstrukce ul. Generála Svobody v Č. Budějovicích - II. Etapa TDS
 • Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – Kapitanát - Ředitelství vodních cest ČR (TDS, KBOZP)
 • Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – Služebna SPS – Státní plavební správa ČR (TDS, KBOZP)
 • Modernizace rejd Plavební komory Kořensko – Ředitelství vodních cest ČR (TDS, KBOPZ)
 • Plavební komora jezu Hněvkovice - v rámci projektu Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice – Týn nad Vltavou – Ředitelství vodních cest ČR (TDS)
 • Ochranná stání služebních plavidel na LVVC – Praha, Nymburk, Kostomlátky (TDS)
 • Přístaviště Purkarec (TDS)
 • Most – Jírovcova ul., České Budějovice (TDS)
 • Cyklostezka Hluboká nad Vltavou (TDS)
 • Návrh sanace stropních konstrukcí kanálů TVD v Jaderné elektrárně Temelín (PD)
 • Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Gen. Svobody v Č. Budějovicích – Statutární město Č. Budějovice (TDS)
 • Sanace izolace základů v domě zvláštního určení v obci Borek (AD)
 • Projektová dokumentace injektáže a sanace betonových konstrukcí – VD Želivka (PD)
 • Návrh sanace objektu koagulace - VKM Úpravna vody Klíčava (PD)
 • Plavební komora Hluboká nad Vltavou - Ředitelství vodních cest ČR (TDS)
 • Návrh sanace ž.b. konstrukcí ČOV Včelná - ČEPRO a.s. (PD)
 • Autorský dozor sanací usazovacích nádrží (II. etapa) v ČOV J. Hradec (AD)
 • Autorský dozor sanačních prací - vodojem Hosín I (AD)
 • Ochranný přístav České Vrbné - Ředitelství vodních cest ČR (TDS, KBOZP)
 • Autorský dozor sanace vodojemu Děbolín (AD)
 • Autorizovaný dozor při provádění sanace ž.b. konstrukce Chladící věže č. I ve vodárně I - Energetika Třinec (AD)
 • Návrh sanace vstupního portálu odpadní štoly a objektu přelivů - VD Římov (PD)
 • Technický návrh opravy stěn vsakovací nádrže VN 12 v úpravně vody Sojovice - Káraný (PD)
 • Návrh sanace vč. technické dokumentace na akci Jez Loučovice (Huber Lutz ) (PD)
 • Technický návrh k realizaci opravy kalových lagun v areálu VDJ Jesenice I (PD)
 • Autorský dozor při sanaci usazovací nádrže v ČOV Jindřichův Hradec (AD)
 • Technický návrh k realizaci opravy stěn a stropu kanálu a ozonizačních nádrží v „F1“ v úpravně vody Želivka (PD)
 • Zpracování návrhu sanace komor vodojemu Hosín I (PD)
 • Zajištění plavebních hloubek ve zdrži České Vrbné - Vybavení obratiště úvaznými prvky - Ředitelství vodních cest ČR (TDS)
 • Návrh sanace konstrukcí vodojemu Děbolín u Jindřichova Hradce (PD)
 • Plavební komora České Vrbné - Ředitelství vodních cest ČR (TDS)
 • Návrh sanace pochozích betonů vtokového objektu VD Lipno I (PD)
 • Posouzení stavu uložení betonových patek nádrží a záchytné vany biopaliv ve skladu Čepro Včelná (PD)
 • Plavební komora České Vrbné - Stavební úpravy vodní elektrárny - Ředitelství vodních cest ČR (TDS, KBOZP)
 • Návrh sanace konstrukcí vodojemu v Rožmberku nad Vltavou (PD + AD + TDI)
 • Přístaviště Lannova loděnice - Ředitelství vodních cest ČR (TDS, KBOZP)
 • Návrh optimální varianty sanace odtokového objektu VD Pilská (PD)
 • Modernizace jezu České Vrbné a zajištění plavebních hloubek ve zdrži jezu - Ředitelství vodních cest ČR (TDS)
 • Zpracování návrhu sanací vodojemu v Borové Ladě (PD)
 • Návrh opravy opevnění opěr 6 mostů laterálního kanálu Vraňany - Hořín (PD)
 • Zajištění plavebních hloubek ve zdrži České Vrbné - obratiště nad Jiráskovým mostem - Ředitelství vodních cest ČR (TDS)
 • Návrh sanace vsakovací nádrže č. 10 v Úpravně vody Káraný
 • Návrh sanace Traplova jezu na řece Šlapánce v Havl. Brodu
 • Návrh sanace aktivační nádrže v ČOV Vimperk
 • Návrh sanace betonových konstrukcí šachet rychlouzávěrů na VD Římov
 • Návrh sanace ŽB konstrukce jezu v Nové Vsi nad Lužnicí
 • Návrh sanace štoly na VD Záskalská
 • Návrh sanace obilního sila v Jihlavě
 • Návrh sanace vodního díla Lipno II - Vyšší Brod
 • Studie variant umístění a typ skladu papíru v JIP - Papírny Větřní
 • Návrh sanace aktivačních a dosazovacích nádrží včetně souvisejících objektů v ČOV Počátky
 • Návrh sanace vnitřní části šachtového přelivu a schodišťové šachty komunikačního pilíře na VD Želivka
 • Návrh sanace jezu Tájek (PD)
 • Návrh sanace centrální jímky chemické kanalizace ve Spolaně Neratovice (PD)
 • Návrh technického řešení opravy přelivné plochy za hradidlovou tabulí na VD Lipno I (PD)
 • Návrh sanace ž.b. prvků stropní konstrukce linky ohřevů v Silonu v Plané nad Lužnicí (PD)
 • Návrh sanace vnější části ž.b. pláště obilního sila v ZZN Strakonice (PD+AD)
 • Návrh opravy podlahy v hale skladu močoviny v Unipetrolu Litvínov (PD)
 • Ověřovací měření ventilátorové chladící věže č.4 v elektrárně Tisová (AD)
 • Vypracování projektu pro stavební povolení pro Částečnou rekonstrukci skládky Lověšice v JIP Papírny Větřní, a.s. (PD)
 • Sanace železobetonové konstrukce stropů v Teplárně Strakonice (PD + AD)
 • Návrh sanace jezu Bobelovka (PD + AD + TDI) - Povodí Vltavy.
 • Návrh a sanace jezu na Šindelně (PD + AD + TDI) - Povodí Vltavy.
 • Kontrola provádění a monitoring pohybu dilatačních celků na Zimním stadionu Č. Budějovice. (TDI).
 • Rekonstrukce oblastní pobočky České spořitelny, a.s. Kolín - Rubešova (IČ + TDI).
 • Návrh sanace stropů v obj. Filtrace 1 v úpravně vody Želivka (PD + AD).
 • Návrh sanace stropů v objektu Filtrace 2 v úpravně vody Želivka (PD + AD).
 • Návrh sanace průsaků stěn v objektu ozonizace ÚV Želivka (PD + AD).
 • Návrh sanace žb. konstrukcí v chodbách hráze Želivka (PD + AD).
 • Novostavba „Hlavní sídlo firmy Wacker - stavební stroje“ Praha (IČ + TDI).
 • Provádění sanací a injektáží stropů Globus Čakovice (TDI).
 • Návrh sanace vlhkého a zaplaveného zdiva ČS, a.s. Č. Budějovice (PD).
 • Návrh sanace žb. konstrukcí na úpravně vody Dolní Bukovsko.
 • Rekonstrukce objektu TRIO - ČS, a.s. Mladá Boleslav (TDI).
 • Sanace vlhkého zdiva hotelu Riverside v Praze (TDI).
Rekonstrukce ul. Gen.<br>Svobody v Č.B. II etapa
Rekonstrukce ul. Gen.Svobody v Č.B. II etapa

Kapitanát ŘVC a služebna SPS-Sportovní přístav Hluboká n/Vl.
Kapitanát ŘVC a služebna
SPS-Sportovní přístav
Hluboká n/Vl.

Horní rejda VD Kořensko
Horní rejda
VD Kořensko

VD Hněvkovice
VD Hněvkovice

Kostomlátky
Kostomlátky

Ochranná stání plavidel Praha
Ochranná stání
plavidel Praha

Přístaviště Purkarec
Přístaviště Purkarec

Most Jírovcova ul. České Budějovice
Most Jírovcova ul.
České Budějovice

Cyklostezka Hluboká nad Vltavou
Cyklostezka
Hluboká nad Vltavou

Kanál TVD v JE Temelín
Kanál TVD
v JE Temelín

Ulice Gen. Svobody v Č.Budějovicích
Ulice Gen. Svobody
v Č.Budějovicích

     
Stav injektáží na VD Želivka Objekt koagulace VKM ÚV Klíčava Plavební komora Hluboká nad Vltavou
Stav injektáží
na VD Želivka
Objekt koagulace
VKM ÚV Klíčava
Plavební komora
Hluboká nad Vltavou
     
Vestavba chladící věže Energetika Třinec a.s. Přístaviště Lannova loděnice v Č.Budějovicích ČOV - sklad Včelná ČEPRO a.s.
Vestavba chladící věže
Energetika Třinec a.s.
Přístaviště Lannova
loděnice v Č.Budějovicích
ČOV - sklad Včelná
ČEPRO a.s.
     
Vsakovací nádrž VN 12 Sojovice - Káraný Pohled na jez v Českém Vrbném Portál odpadní štoly VD Římov
Vsakovací nádrž
Sojovice - Káraný
Pohled na jez
v Českém Vrbném
Portál odpadní štoly
VD Římov
     
Jez Loučovice (Huber_Lutz)
Kalové laguny ve VDJ Jesenice I Objekt F1 v úpravně vody Želivka
Jez Loučovice
(Huber Lutz)
Kalové laguny
ve VDJ Jesenice I
Objekt F1 v úpravně
vody Želivka
     
Oprava podlah v patrových garážích T-Mobile v Praze Návrh sance stropní konstrukce Vodojem v Rožmberku nad Vltavou
Oprava podlah
v patrových garážích
T-Mobile v Praze
Návrh sanace stropní
konstrukce ohřevů
HK linky 9-10 v Silonu
Planá nad Lužnicí
Vodojem v
Rožmberku nad Vltavou
     
Vsakovací nádrž v úpravně vody Káraný Usazovací nádrž ČOV Jindřichův Hradec Vodojem Hosín I
Vsakovací nádrž
v úpravně vody Káraný
Usazovací nádrž ČOV
Jindřichův Hradec
Vodojem Hosín I
     
VD Lipno I Vtokový objekt Laterální kanál Vraňany-Hořín Ochranný přístav České Vrbné
VD Lipno I
Vtokový objekt
Laterální kanál
Vraňany-Hořín
Ochranný přístav
České Vrbné
     
Vodojem Borová Lada Obratiště nad Jiráskovým mostem v Č.Budějovicích Vodojem Děbolín
Vodojem Borová Lada Obratiště nad Jiráskovým
mostem v Č.Budějovicích
Vodojem Děbolín
     
Plavební komora České Vrbné Vodní elektrárna České Vrbné Úvazné prvky v obratišti
Plavební komora
České Vrbné
Vodní elektrárna
České Vrbné
Úvazné prvky v obratišti