:: MENU

O FIRMĚ

INŽENÝRSKÁ ČINNOST
A TECHNICKÝ DOZOR

PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK
V PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA

PRŮZKUM A DIAGNOSTIKA
STAVEB

REALIZACE STAVEBNÍCH
A SPECIÁLNÍCH DODÁVEK

 

:: KONTAKT


Koncept CB spol. s r.o.
nám. Švabinského 961/10
370 08 České Budějovice 6
telefon: 387 203 314
e-mail:konceptcb@konceptcb.cz


Ing. Václav Pártl
výkonný ředitel
mobil: 602 160 501
e-mail:vpartl@konceptcb.cz


Ing. Radek Pártl
vedoucí inženýrských činností
mobil: 723 122 403
e-mail:rpartl@konceptcb.cz


Přemysl Kalkuš
technik zkušební laboratoře
mobil: 602 435 521
e-mail:pkalkus@konceptcb.czOsvědčení o akreditaci
Zkušební laboratoř Koncept CB

 
Koncept CB

verze ve formátu jpg

verze ve formátu pdf


Seznam akreditovaných zkoušek
(pdf verze)


O FIRMĚ
 

Firma KONCEPT CB spol. s r.o. vznikla v roce 1996 se specializací na průzkum a diagnostiku železobetonových konstrukcí, rovněž tak na provádění odborného technického dozoru při provádění stavebních akcí. Postupem doby firma rozšiřovala svou činnost a dnes je k výše uvedené odbornosti schopna nabídnout další speciální dodávky v oboru stavebnictví, jako je inženýrská a projektová činnost a provádění staveb.
 

Konkrétně lze činnost specifikovat v následujících bodech:

1) INŽENÝRSKÁ ČINNOST A TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Konzultace s investorem v rámci sestavení investičního záměru a stavebního programu, konzultační činnost a poradenství, popř. zastoupení investora v rámci zadání a vyhodnocení výběrového řízení na GP a GD stavby včetně speciálních subdodávek, zajištění Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, technický dozor investora po dobu realizace stavby včetně provedení přejímky stavby a zajištění kolaudačního rozhodnutí. Dále je možno v případě zájmu pro investora zpracovat podklady pro zatřídění dokončené investiční akce do majetku. V oblasti dozorování sanací železobetonových konstrukcí a betonářských prací jsme schopni na základě dlouholetých zkušeností i přebírat jednotlivé dílčí etapy prací a dokladovat jejich kvalitu příslušnými zkouškami (přejímka armatury, zkoušky, malt a betonů, přídržnosti vrstev, tloušťky krytí výztuže, zkoušky povrchové ochrany atd ...). Při provádění ochranných nátěrových systémů OK dozorujeme přípravu podkladu a jednotlivé vrstvy dle EN ISO 12 944.

 2) DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM - SLUŽBY V OBLASTI STAVEBNĚ TECHNICKÉHO
    PRŮZKUMU A DIAGNOSTIKY.


Výchozím podkladem pro správné zhodnocení a zodpovědný návrh dalších kroků je zjištění skutečného stavu konstrukce. Diagnostikou se rozumí objektivní stanovení příčin poruch, zjištění jejich závažnosti a vyhodnocení jejich vlivu na další životnost konstrukce. V současné době je investor zodpovědný za poskytnutí aktuálních podkladů pro zadání rekonstrukcí, změn staveb nebo jen plánovaných oprav a to jak po stránce projekční, tak pro výběrové řízení. Tyto podklady fundovaně poskytujeme.

V naší činnosti převažuje diagnostika konstrukcí železobetonových. Při hodnocení vycházíme z parametrů, jako je např. míra deformace, degradace povrchových vrstev a krytí armatury, hloubka karbonatace, úbytek profilu výztuže, aktuální tlaková pevnost betonu apod. V případě nutnosti provádíme zkoušky na jádrových vývrtech, nutné ke stanovení stupně kontaminace agresivními látkami (např. chloridy) a další potřebné rozbory pro stanovení statického stavu konstrukce. U ocelových konstrukcí se zaměřujeme na posouzení míry korozního napadení a degradaci systémů povrchové ochrany.
 

3) PROJEKTOVÁ ČINNOST

Na základě průzkumu a diagnostiky, v součinnosti se statickým posudkem autorizované osoby, je naší hlavní činností návrh technologického postupu sanace předmětné konstrukce, eventuálně jejího statického zajištění. Na základě našich zkušeností a reálných ekonomických možností investora jsme schopni navrhnout optimální, akceptovatelnou technologii sanace. Součástí návrhu bývá odborné stanovení rozsahu sanovaných ploch a vypracování rozpočtu. Naše práce tak slouží jako podklad pro projekční řešení.
V oblasti pozemního stavitelství se zaměřujeme na projektování novostaveb a rekonstrukcí menších občanských a bytových objektů, včetně speciálních profesí a veškeré příslušné inženýrské činnosti.

4) PROVÁDĚNÍ STAVEB
V případě provádění staveb je naším současným záměrem dodávat kompletní dodávky menších stavebních celků popř. speciálních technologií, jako jsou např. bankomaty, zabezpečovací systémy, dodávky TZB, ZTI apod. ...